Pojmovnik

Valja se prisjetiti….

IZ DRŽAVNOG PEDAGOŠKOG STANDARDA:

U smislu ovoga Standarda pojedini pojmovi znače:

Škola – odgojno-obrazovna institucija u kojoj se obavlja službeni odgoj i obrazovanje.

Osnovna škola – odgojno-obrazovna ustanova u kojoj se provodi odgoj i obrazovanje, a ima najmanje po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda.

Područna škola – odgojno-obrazovna podružnica škole, smještena izvan sjedišta matične škole, a s kojom je programski i kadrovski povezana. Ustrojava se ukoliko upisnom kvotom osigurava broj učenika za najmanje po jedan razredni odjel od I. do IV., odnosno od V. do VIII. razreda te ukoliko ispunjava Standard za obavljanje djelatnosti.

Područni odjel – dislocirani razredni odjel/odjeli koji se formiraju izvan sjedišta matične škole i ne ispunjavaju uvjete za osnivanje podru

čne škole.

Osnovne škole s otežanim uvjetima rada – odgojno-obrazovne ustanove na otocima, u brdskoplaninskim i slabo prometno povezanim područjima te škole koje posebnim propisima ministarstva nadležnog za obrazovanje imaju ili dobiju taj status.

Mreža osnovnih škola – skup osnovnoškolskih ustanova, matičnih i područnih škola i područnih odjela koje obavljaju osnovnoškolsku djelatnost na lokalnome i regionalnome području, a odrenujega definiranje pripadajućega upisnog područja.

Upisno područje – područje s kojega učenici koji na njemu imaju prijavljeno prebivalište,odnosno boravište imaju pravo pohanati odrenenu školu, odnosno ustanovu koja obavlja osnovnoškolsku djelatnost.

Učenik – sudionik odgojno-obrazovnog procesa, osoba koja je formalno upisana u osnovnu ili srednju školu i stječe znanja te razvija sposobnosti i vještine, navike i odgojne vrijednosti pohanajući obveznu i neobveznu osnovnu školu.

Učenik s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama – učenik s teškoćama ili potencijalno daroviti učenik:

učenik s teškoćama – učenik s utvrnenim stupnjem i vrstom teškoća po propisima iz socijalne skrbi što podrazumijeva učenika s oštećenjem vida ili sluha, ili s poremećajem govorno-glasovnojezične komunikacije i specifične teškoće u učenju, ili motoričkim smetnjama, ili sa sniženim intelektualnim sposobnostima, s poremećajem u ponašanju, ili autizmom, ili postojanjem više vrsta i stupnjeva teškoća u psihofizičkom razvoju, koji je uključen u redovitu ili posebnu osnovnoškolsku ustanovu, a nastavu prati po redovitom, individualiziranom ili posebnom programu ovisno o vrsti i stupnju oštećenja.

darovit učenik – učenik iznadprosječnih intelektualnih, ili(i) akademskih, ili(i) stvaralačkih, ili(i) psihomotornih sposobnosti.

Učitelj – stručno osposobljena osoba za poučavanje, odgoj i obrazovanje učenika u odgojnoobrazovnoj ustanovi.

Učitelj za provođenje nastave u posebnim razrednim odjelima/skupinama i skupinama produženoga stručnog postupka: – stručno osposobljena osoba edukacijsko-rehabilitacijskog profila za poučavanje, odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama.

Učitelj-mentor – stručno osposobljena osoba koja je voditelj studenata tijekom praktične poduke studenata visokog učilišta za obrazovanje učitelja/nastavnika ili učitelj za rad s potencijalno darovitim učenicima u osnovnoj školi.

Razredni odjel – skupina učenika približne životne, obrazovne i emotivne dobi istog razreda.

Posebni razredni odjel – skupina učenika istog razreda, približne životne dobi, s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u poseban program za učenike s većim teškoćama u učenju.

Kombinirani razredni odjel – skupina učenika sastavljena iz dva, tri ili četiri razreda uobičajena u školama s malim brojem u

čenika.

Odgojno-obrazovna skupina – odreneni broj relativno stalnog sastava učenika iz jednog, dva ili više razreda koji se ustrojava za provedbu izborne, dopunske i dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti ili za drugi oblik školskog rada.

Učionica školska prostorija u kojoj se provodi razredna ili predmetna nastava, kao i drugi oblici školskog rada.

Nastavni plan – isprava s propisanim nazivima i brojem nastavnih predmeta i drugih školskih aktivnosti te s tjednim i godišnjim brojem sati za svaki predmet i svaki razred.

Nastavni program – isprava kojom se propisuje cilj, sadržaj i opseg svakog nastavnog predmeta te sadržaj i opseg svih drugih nastavnih i školskih aktivnosti.

Alternativni program – drugi raspoloživi nastavni plan i program.

Nastava – planska i organizirana odgojno-obrazovna djelatnost u školi ili drugoj odgojnoobrazovnoj ustanovi.

Redovita nastava – nastavom predvinena odgojno-obrazovna djelatnost u školi koja obvezuje na pohađanje, odnosno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom i školskom radu prema propisanome nastavnom planu i programu i koja je definirana školskom godinom u punome trajanju.

Predmetna nastava – nastava organizirana po predmetima koji su sastavljeni prema obrazovnim područjima.

Izvannastavna aktivnost – oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a ukoju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje.

Dopunska nastava – individualizirani oblik rada u skupinama za učenike koji ne prate redoviti nastavni program s očekivanom razinom uspjeha.

Dodatna nastava – individualizirani oblik rada za potencijalno darovite učenike.

Smjena – organizacija dnevnog rasporeda nastave u dva ili tri vremenska termina s ciljem osiguravanja održavanja nastave za sve učenike s pripadajućega upisnog područja.

Poludnevna nastava – nastava organizirana u jednoj smjeni.

Cjelodnevna nastava – nastava koja se ostvaruje tijekom dana, u pravilu od 9 do 16 sati za iste učenike, s intervalima izvanškolske i izvannastavne aktivnosti.

Produženi boravak – organizirani boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave iškolskih aktivnosti, s prehranom.

Produženi stručni postupak – program stručne pomoći učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji uključuje pomoć u svladavanju odgojno-obrazovnih sadržaja, rehabilitacijske programe i interesne skupine za poticanje kreativnosti učenika.

Stručni suradnik – stručno osposobljena osoba za pomoć u nastavnome i školskome radu, kojaobavlja poslove koji proizlaze iz pedagoškog rada ili su s njime u svezi te pruža edukacijskorehabilitacijskupotporu.

Rad s djecom smještenom u zdravstvene ustanove – »nastava u bolnici« – privremeni ili trajni oblik provedbe osnovnoškolskog programa koji je namijenjen učeniku smještenom u bolnici i na dulje vrijeme spriječenom u redovitom pohananju nastave u matičnoj školi. Nastavu organizira najbliža osnovna škola.

Rad s djecom oboljelom od kroničnih bolesti – »nastava u kući« – oblik provedbe osnovnoškolskog programa namijenjenog učeniku koji je zbog bolesti dulje vrijeme spriječen redovito pohađati nastavu. Nastavu organizira najbliža osnovna škola.

Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika – trajni stručni razvoj učitelja i stručnih suradnika kroz službene i neslužbene, skupne ili pojedinačne oblike obrazovanja i stjecanja dodatnih znanja i vještina s ciljem unapređenja osobnih sposobnosti i vještina iz svoje struke isveukupnoga odgojno-obrazovnog rada.

Napredovanje učitelja i stručnih suradnika – mogućnost stjecanja viših zvanja u odgojnoobrazovnome radu u čitelja, mentora i učitelja savjetnika kroz vrednov

Udžbenik – temeljno odgojno-obrazovno školsko i nastavno sredstvo koje sadrži sustav znanja iz određenoga nastavnog predmeta i koje je pedagoško-psihološki i didaktičko-metodički primjereno zakonitostima učenja i poučavanja u školi i izlaže gradivo utvrđeno nastavnim planom i programom.

Razredna nastava – organizacijski oblik nastave u nižim razredima osnovne škole u kojima jedan učitelj izvodi većinu nastavnih sadržaja.

Oglasi

Komentiraj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s